UNIXSolaris

Linux中重定向,Linux重定向

              输出重定向到一个文件或设备 强制覆盖原来的文件,              输出重定向到一个文件或设备 强制覆盖原来的文件

网站地图xml地图